(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Загальна інформація

ТПП України організовує і забезпечує проведення незалежної фахової експертизи відповідно до наступних нормативно-правових актів:

Порядку організації та проведення незалежних фахових експертиз у Торгово-промисловій палаті України;

Науково-методичних рекомендацій щодо проведення незалежних фахових експертиз у Торгово-промисловій палаті України;

Порядку засвідчення Торгово-промисловою палатою України торговельних та портових звичаїв, прийнятих в Україні.

Згідно з частиною другою статті 11 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для застосування на всій території України.

Метою незалежних фахових експертиз в ТПП України є формування компетентної точки зору шляхом експертного дослідження фактичних обставин, що склалися в господарській діяльності суб’єкта господарювання, який потребує спеціальних знань, за його завданням.

Незалежна фахова експертиза в ТПП Українице експертне дослідження фактичних обставин, що склалися в господарській діяльності Замовника, який потребує спеціальних знань, шляхом встановлення причинно-наслідкових зв’язків стосовно подій, що вже відбулися та їх можливих наслідків.

Результатом незалежної фахової експертизив ТПП України є висновок, оформлений на бланку ТПП України, підписаний експертом (експертами), що його склав (склали), підписаний президентом/ першим віце-президентом ТПП України, або іншою уповноваженою посадовою особою ТПП України на підставі довіреності, прошитий і пронумерований, завірений печаткою ТПП України.

За видом експертного дослідження висновки оформлюються як: комплексні наукові, науково-правові та науково-практичні.

Висновок незалежної фахової експертизи в ТПП України – це остаточна думка експерта (експертів), логічний підсумок, зроблений на основі експертного дослідження фактичних обставин, що склалися в господарській діяльності Замовника, за його завданням, а також форма мислення експерта (експертів), за допомогою якої виводиться судження щодо повідомлених Замовником фактичних обставин і поставленого ним завдання із застосуванням спеціальних знань.

Висновок незалежної фахової експертизи в ТПП України як документ, являє собою експертне дослідження, в якому формуються умовиводи у вигляді точки зору експерта (експертів), викладеної у письмовій формі.

Експерт (експерти) в експертних дослідженнях має (мають) враховувати такі умови:

1) обставини, що підтверджені документами, з яких роблять висновок, є достовірними;

2) умовивід має бути логічно-правильним.

Експерт у процесі експертного дослідження має право:

1) відповідно до своєї компетентності застосовувати наукові методи дослідження, відповідні методики, нормативно-правові акти, нормативні документи, наукові доктрини, довідкову літературу та інше, а також визначати спосіб її проведення;

2) вільно викладати особисту думку з питань експертного аналізу;

3) вимагати надання додаткових матеріалів, розрахунків і обґрунтувань, необхідних для підготовки об’єктивних висновків;

4) на використання аналізованого матеріалу та зроблених висновків у наукових роботах та інших публікаціях,як за особистим авторством, так і в співавторстві, в межах професійного внеску, без посилання на ім’я Замовника та його документи, що використовувалися під час аналізу, дотримуючись зобов’язань щодо гарантії конфіденційності результату послуг і інформації, яка отримана для цього від Замовника.

Експерт у процесі експертного дослідження зобов’язаний:

1) здійснити її особисто, залишаючись відповідальним у повному обсязі за передані ТПП України результати;

2) здійснити її своєчасно, якісно та в повному обсязі за завданням Замовника;

3) враховувати Науково-методичні рекомендації щодо проведення незалежних фахових експертиз в ТПП України;

4) при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, терміново повідомити про це директора Дирекції незалежних фахових експертиз ТПП України;

5) пред’являти на вимогу Замовника документи, які підтверджують його досвід та рівень кваліфікації;

6) не допускати розголошення інформації, що містяться в матеріалах експертизи.

Експерт несе відповідальність за несвоєчасне, неякісне і протиправне проведення експертного дослідження, невиконання умов договору про надання послуг.

Експертне дослідження фактичні обставини, що склалися в господарській діяльності Замовника, здійснюється експертом (експертами) на підставі поданих Замовником документів. Заявник несе тягар відповідальності за достовірність наданих документів і повідомленої ним інформації (всі копії поданих документів мають бути завірені Замовником).

Висновок незалежної фахової експертизи в ТПП України є приватним замовленням Замовника,який застосовується Замовником лише у межах предмету відповідного експертного дослідження.

Особисті немайнові права на результати експертного дослідження, викладені у висновку незалежної фахової експертизи в ТПП України, а саме: право на визнання автором експерта; право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдавати шкоди честі чи репутації автору та інші, передбачені законодавством України, належать експерту (експертам), творчою працею якого (яких) він створений ( стаття 438 Цивільного кодексу України).

Майнові права на результати експертного дослідження, викладені у висновку незалежної фахової експертизи в ТПП України, а саме: право на використання; виключне право дозволяти використання; право перешкоджати неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання та інші, передбачені законодавством України,належать Замовнику (стаття 440 Цивільного кодексу України).

Висновок незалежної фахової експертизи в ТПП України застосовується до різних ситуацій, що виникають у господарській діяльності та дозволяє суб’єкту господарювання:

1) отримати компетентну точку зору щодо фактичних обставин, ускладнених відсутністю чіткої законодавчої чи договірної регламентації, що призводить до обмеження законних прав суб’єктів господарювання,з метою посилення своєї позиції під час переговорів з контрагентами або використання її для вирішення різних досудових суперечок, або порушення питання перед органами нормотворення про внесення змін до відповідних нормативно-правових актів;

2) довести контрагентам належність виконання зобов’язання або унеможливлення виконання ним зобов’язання за відсутності вини, вимагати від контрагента перегляду та внесення змін до договору (контракту), а у разі недосягнення згоди сторонами щодо приведення договору у відповідності з обставинами, відбулися і сторони не могли їх передбачити – вирішувати ці питання у судовому порядку (згідно зі статтею 652 Цивільного кодексу України);

3) ініціювати припинення зобов’язання неможливістю його виконання, у зв’язку з обставиною, за яку жодна зі сторін не відповідає (згідно зі статтею 607 Цивільного кодексу України);

4) оцінити або перевірити правову позицію перед зверненням до суду для захисту порушеного права або використати його у якості доведення своєї позиції у судовому спорі;

5) подати його до суду для врахування під час ухвалення рішення суду як компетентну точку зору експерта у галузі права (згідно зі статтею 108 Господарського процесуального кодексу України та статтею 114 Цивільного процесуального кодексу України);

6) прорахувати ризики перед ухваленням стратегічного чи управлінського рішення;

7) запобігти критичним помилкам та проявити ділову обачливість при прийнятті бізнес-рішень;

8) вимагати звільнення від орендної плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане орендарем через обставини, за які він не відповідає (згідно з частиною 6 статті 712 Цивільного кодексу України).

Перелік ситуацій, де може бути використано висновок незалежної фахової експертизи в ТПП України, не є вичерпним.

Незалежна фахова експертиза в ТПП України проводиться на підставі договору про надання послуг, укладеним між Замовником та ТПП України.

Вартість незалежної фахової експертизи визначається на договірних засадах між Замовником та ТПП України.

Незалежна фахова експертиза в ТПП України здійснюється в розумний строк, необхідний для її проведення, враховуючи складність експертного дослідження. Перебіг строку проведення незалежної фахової експертизи в ТПП України починається з робочого дня, наступного за днем надання Замовником усіх необхідних для цього документів та 100 відсоткової оплати рахунку за послугу.

Медіа Партнери