(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Canada

Vitaliy MILENTYEV
phone: (780) 700-9292 TF; (888) 260-5360