(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Testing methods

 • Gas chromatography
 • High performance liquid chromatography
 • Thin layer chromatography
 • Atomic Absorption Spectrometry
 • Beta Radiation Spectrometry
 • Gamma radiation spectrometry
 • Photoelectric colorimetry
 • Refractometry
 • Titrometry
 • Ionometry
 • Iodometry
 • Enzyme-linked immunoassay