(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Вартість вирішення спорів

Додаток № 1
до Регламенту Постійно діючого
Третейського суду
при Торгово-промисловій палаті Україн

ПОЛОЖЕННЯ
про витрати, пов'язані з вирішенням спору
Постійно діючому третейському суді
при Торгово-промисловій палаті України

 

 

I. Загальні положення

1. Це Положення, що є невід'ємною частиною Регламенту Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України (далі - Регламент), визначає склад витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, порядок їх обчислення та сплати, а також порядок розподілу таких витрат між сторонами.
Терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Регламенті.

2. До складу витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, належать:

1) витрати, пов'язані з організаційно-технічним забезпеченням третейського розгляду;
2) витрати на оплату послуг поштового, телефонного, телеграфного, факсимільного, електронного та інших видів зв'язку;
3) гонорари третейських суддів;
4) витрати, які понесли третейські судді (третейський суддя) у зв'язку з участю у третейському розгляді, зокрема на оплату проїзду до місця третейського розгляду;
5) витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів і перекладачів;
6) витрати, пов'язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів за їх місцезнаходженням;
7) витрати, понесені свідками;
8) витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої ухвалено рішення третейського суду, послуг представника та правової допомоги;
9) гонорар секретаря третейського суду.

II. Третейський збір, порядок обчислення його розміру та сплати

1. Витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду, оплатою послуг поштового, телефонного, електронного та інших видів зв'язку і виплатою гонорарів третейським суддям, покриваються за рахунок третейського збору.

2. Третейський збір сплачується позивачем у сумі, строк та на рахунок, що визначаються в ухвалі про відкриття третейського провадження. Докази, що підтверджують сплату третейського збору, подаються до Постійно діючого третейського суду. Наслідки несплати третейського збору визначаються Регламентом.

3. Третейський збір вважається сплаченим у день його зарахування на рахунок Торгово-промислової палати України. Комісійні та інші платежі, що справляються банком у зв’язку з переказом коштів на рахунок Торгово-промислової палати України, покладаються на особу, яка здійснює відповідний платіж.

4. Якщо предметом позову є майнові (включаючи грошові, або такі які підлягають грошовій оцінці) вимоги, третейський збір сплачується у сумі, що становить 1,5 відсотка ціни позову, визначеної відповідно до Регламенту.
Мінімальний розмір третейського збору за майновими позовами складає один розмір мінімальної заробітної плати, а в разі колегіального розгляду три розміри мінімальної заробітної плати, що діє на день сплати.
Максимальний розмір третейського збору становить 75 розмірів мінімальної заробітної плати.
У разі колегіального вирішення спору за майновими вимогами сума третейського збору збільшується на 20 відсотків. 

5. Якщо предметом позову є немайнові вимоги, які не підлягають вартісній оцінці, третейський збір сплачується у сумі одного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день сплати.
В разі, якщо спір за єдиною немайновою вимогою вирішується колегіально, третейський збір становить три розміри мінімальної заробітної плати.

6. В разі подання позову, який включає майнові та немайнові вимоги, сума третейського збору обчислюється з кожної позовної вимоги окремо.
Якщо сторони під час третейського розгляду дійдуть згоди щодо розгляду спору колегіальним складом суддів Постійно діючого третейського суду, третейський збір має бути доплачений стороною або сторонами спільно у визначених ними частинах.
Президія Постійно діючого третейського суду за поданням Третейського суду може у зв'язку з особливою складністю справи, множинністю вимог або учасників у межах одного провадження, суттєвих часових витрат, пов'язаних з розглядом справи, збільшити розмір третейського збору, про що виноситься ухвала.

7. До зустрічного позову застосовуються ті самі правила обчислення та сплати третейського збору, що й до первинного позову.

8. Складовою частиною третейського збору є реєстраційний збір, який сплачується позивачем при поданні позовної заяви до Постійно діючого третейського суду і становить 50 відсотків одного розміру мінімальної заробітної плати, яка діє на день сплати. Реєстраційний збір не підлягає поверненню.
Реєстраційний збір сплачується за реквізитами та правилами, наведеними у пункті 3 цього розділу.

9. Позивач має право самостійно обчислити та сплатити повну суму третейського збору до подання позову єдиним платежем, без окремої сплати реєстраційного збору. В разі неправильності обчислення суми третейського збору при відкритті третейського провадження, Голова чи заступник голови Постійно діючого третейського суду або Третейський суд постановляє повернути зайво сплачену суму чи зобов'язує доплатити третейський збір.

10. У складі третейського збору гонорар третейських суддів (третейського судді) становить 60 відсотків.
При колегіальному вирішенні спору сума гонорару розподіляється між третейськими суддями таким чином: 60 відсотків загальної суми гонорару виплачується третейському судді - доповідачу у справі, решта розподіляється між іншими третейськими суддями порівну.

III. Зменшення розміру та часткове повернення третейського збору

1. У разі коли сторони після відкриття третейського провадження дійдуть згоди щодо вирішення спору Третейським судом у складі одного третейського судді, третейський збір, обчислений виходячи з колегіального вирішення спору, підлягає відповідному зменшенню, а надмірно сплачений у цьому разі позивачем третейський збір підлягає поверненню позивачу.

2. Якщо позов відкликається позивачем до порушення третейського провадження та призначення дати третейського розгляду, третейський збір підлягає поверненню, але не менше ніж сума реєстраційного збору, передбачена цим Положенням.

3. Якщо третейське провадження у справі припиняється за заявою позивача до першого засідання у справі, позивачу повертається 50 відсотків сплаченого третейського збору, але не менше ніж сума реєстраційного збору, передбачена цим Положенням.

4. За рішенням Президії Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України розмір третейського збору, передбачений цим Положенням, може бути зменшений, виходячи з обставин конкретної справи або особливостей окремої категорії справ.

5. Вказівка про часткове повернення арбітражного збору повинна міститися у відповідній ухваліголови чи заступника голови Постійно діючого третейського суду чи ухвалі Третейського суду.

IV. Розподіл третейського збору

1. Витрати, пов'язані із сплатою третейського збору, покладаються на сторону, проти якої ухвалено рішення, якщо інше не передбачено угодою сторін.

2. У разі часткового задоволення позову третейський збір покладається на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог і на позивача - пропорційно тій частині позовних вимог, у якій йому відмовлено.

3. Про розподіл третейського збору зазначається у рішенні Третейського суду.

V. Додаткові витрати, пов'язані з вирішенням спору Третейським судом

1. Голова Постійно діючого третейського суду або Третейський суд може покласти на сторони або на одну із них обов'язок внести аванс на покриття додаткових витрат, пов'язаних з вирішенням спору, зокрема:
1) витрат, які понесли третейські судді (третейський суддя) у зв'язку з участю у третейському розгляді, зокрема на оплату проїзду до місця третейського розгляду;
2) витрат, пов'язаних з оплатою послуг експертів і перекладачів;
3) витрат, пов'язаних з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів за їх місцезнаходженням;
4) витрат, які понесли свідки;
5) витрат на виплату гонорару секретаря третейського суду.
Вказівка про внесення авансу на покриття додаткових витрат, пов'язаних з вирішенням спору, повинна міститися в ухвалі голови Постійно діючого третейського суду чи ухвалі Третейського суду.

2. Аванс на покриття додаткових витрат, пов'язаних з вирішенням спору, може бути витребуваний також від сторони, яка заявила про необхідність виконання дій у зв'язку з розглядом справи, які можуть призвести до додаткових витрат, якщо така заява визнана Третейським судом обґрунтованою. Третейський суд може поставити виконання таких дій у залежність від внесення цією стороною в установлений строк авансу на покриття додаткових витрат, про що ним постановляється ухвала.

3. У разі, коли сторона призначає третейським суддею особу, яка має постійне місце проживання поза місцем третейського розгляду, ця сторона повинна внести аванс на оплату витрат, пов'язаних з його участю у третейському розгляді, - вартість проїзду, проживання та добових.
Якщо сторона не внесе аванс на оплату згаданих витрат, їй пропонується у визначений головою Постійно діючого третейського суду строк призначити третейським суддею іншу особу, яка має постійне місце проживання у межах місця третейського розгляду. Сторона, яка не призначить третейського суддю у встановлений строк, вважається такою, що відмовилась від права на призначення третейського судді. У цьому разі третейський суддя призначається протягом 3-х календарних днів головою Постійно діючого третейського суду.

4. У разі коли сторони домовилися про вирішення спору Третейським судом у складі одного третейського судді та призначили третейським суддею особу, яка має постійне місце проживання поза місцем третейського розгляду, аванс на оплату витрат, пов'язаних з його участю у третейському розгляді - вартість проїзду, проживання та добових, - повинні внести рівними частинами обидві сторони.

5. Остаточно питання про розмір витрат, які поніс третейський суддя у зв'язку з участю в третейському розгляді, вирішується у засіданні Третейського суду, при цьому надмірно сплачений аванс повертається стороні, яка його сплатила, а у разі недостатності суми авансу для компенсації згаданих витрат, сторона, що обрала третейського суддю, доплачує необхідну суму.

6. Якщо на прохання однієї із сторін під час третейського розгляду здійснюється переклад пояснень сторін, їхніх заяв тощо, а також запитань та вказівок Третейського суду, витрати на оплату перекладу сплачуються стороною, на прохання якої здійснюється переклад.
Голова Постійно діючого третейського суду або Третейський суд може вимагати від згаданої сторони внесення авансу на оплату зазначених витрат.

7. Якщо сторони домовилися про проведення третейського розгляду поза межами місцезнаходження Постійно діючого третейського суду, всі додаткові витрати, пов'язані з проведенням третейського розгляду, сторони оплачують порівну, якщо між ними відсутня домовленість про інше.
Голова Постійно діючого третейського суду або Третейський суд може вимагати від сторін внесення авансу на оплату зазначених витрат. У разі невнесення авансу у визначений строк третейський розгляд проводиться за місцезнаходженням Постійно діючого третейського суду.

8. Розмір, порядок виплати та розподілу між сторонами витрат, пов'язаних із сплатою гонорару секретарю третейського розгляду, визначаються угодою сторін.

9. Порядок розподілу між сторонами інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору, визначається Третейським судом, якщо сторони не домовилися про інше.

10. Додаткові витрати сплачується за реквізитами та правилами, зазначеними у пункті 3 розділу II цього Положення.

VI. Витрати сторін

1. Сторони третейського розгляду самостійно сплачують витрати, які вони понесли у зв'язку із захистом своїх інтересів у Постійно діючому третейському суді, зокрема з оплатою послуг представників та юридичних радників.

2. Витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої ухвалено рішення Третейського суду, послуг представника, а також витрати, пов'язані з наданням правової допомоги, можуть бути покладені на протилежну сторону в тій мірі, в якій Третейський суд визнає їх обґрунтованими і розумними.

 

 

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ

Одержувач:

Торгово-промислова палата України

Код ЄДРПОУ: 

00016934

Телефон:

(044) 584-28-41 (бухгалтерія)

Банк одержувача:

АТ «Укрексімбанк» в м. Києві

МФО:

322313

Розрахунковий рахунок:

UA863223130000000260020128332

Призначення платежу:  

Третейський/Реєстраційний збір за позовом(найменування Позивачадо (найменування Відповідача)

 Третейський збір сплачується без ПДВ (податку на додану вартість)