м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Засвідчення торговельних та портових звичаїв

ТПП України засвідчує торговельні або портові звичаї, прийняті в Україні в межах повноважень, передбачених абзацом другим частини третьої статті 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і  її Статутом із врахуванням положень статті 7 Цивільного кодексу України, статті 32 Господарського кодексу України, статті 3 Закону України «Про морські порти України» та інших нормативно-правових актів.

Засвідченню передує аналіз торговельних або портових звичаїв, прийнятих в Україні, який здійснюється фахівцями, що мають науковий ступінь за відповідною науковою спеціальністю в різних галузях наук з метою підтвердження відповідності торговельних або портових звичаїв вимогам звичаю як джерелу регулювання правовідносин у відповідній сфері господарської діяльності (діловому обігу) та відсутність суперечності актам законодавства України й іншим звичаям в діловому обігу (за наявності) для подальшого їх засвідчення Торгово-промисловою палатою України.

Для засвідчення торговельних та портових звичаїв до ТПП України до замовлення додаються наступні документи:

 • торговельні або портові звичаї в 2 (двох) автентичних примірниках, оформлених з дотриманням таких вимог:
 • шрифт Times New Roman;
 • розмір 14;
 • поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм;
 • інтервал – 1,5;
 • формат А4;
 • сторінки пронумеровані в нижній частині аркуша в правому кутку, на титульному аркуші номер сторінки не проставляється;
 • на титульному аркуші зазначається: на середині – великими літерами назва торговельних та портових звичаїв; в нижній частині – по середині назва регіону та рік видання; у верхньому правому кутку:

ВИДАНО:

назва органу та акту, яким видано торговельні або портові звичаї,

від «___»_____________201_ р. №___

Керівник     підпис      ініціали, прізвище

М.П.

 • примірники не прошиваються;
 • копія акту про видання торговельних або портових звичаїв, завірена за місцем видання, в одному примірнику;
 • копія обов’язкових постанов по порту чи інших актів, що пов’язані із торговельними або портовими звичаями, завірених Замовником, в одному примірнику;
 • витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації Замовника;
 • письмове пояснення Замовника стосовно поданих для засвідчення торговельних або портових звичаїв, яке має включати: необхідність їх видання; окреслення сфери господарської діяльності, в якій вони є достатньо відомими; правові межі і характер їх застосування; співвідношення з конкретними нормативно-правовими актами та іншими звичаями, що склалися в діловому обігу.

У разі необхідності, від Замовника можуть бути витребуванні додаткові документи та письмове обґрунтування положень, сформульованих у тексті торговельних та портових звичаїв.

Засвідчення торговельних та портових звичаїв, прийнятих в Україні – це надання юридичної сили торговельним та портовим звичаям, що підтверджує їх відповідність вимогам звичаю як джерелу регулювання правовідносин у відповідній сфері господарської діяльності (діловому обігу) та відсутності суперечності актам законодавства України й іншим звичаям в діловому обігу (за наявності).

Торговельні та портові звичаї як джерело регулювання правовідносин повинні відповідати таким вимогам:

 • мати характер загального правила, що склалося внаслідок неодноразового і тривалого однакового застосування (є усталеним);
 • бути достатньо відомими у відповідній сфері господарської діяльності (діловому обігу);
 • бути визначеним за своїм змістом (коректність, відсутність суперечності, повнота викладу);
 • не бути встановленим актами законодавства України.

Контакти

+380 44 586 40 64

+380 67 624 09 76

[email protected]

Поштова адреса:

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, каб.409

Засвідчення торговельних та портових звичаїв

Засвідчення торговельних та портових звичаїв