м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Положення про Постійно діючий третейський суд при ТПП України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Президії Торгово-промислової палати України від 22 вересня 2004 року, протокол № 52(1)
із змінами, внесеними Рішеннями Президії
Торгово-промислової палати України
від 29 березня 2013 року, протокол № 27(2)
від 23 січня 2014 року, протокол № 37(10)
від 26 квітня 2016 року, протокол № 11(3)

від 9 липня 2020 року, протокол № 1 (4)

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
(нова редакція)

 

       1. Загальні положення

1.1. Постійно діючий третейський суд при Торгово-промисловій палаті України (далі - Постійно діючий третейський суд, або Суд) є недержавною незалежною постійно діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Постійно діючий третейський суд утворено рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 22 вересня 2004 р. № 52 (1). Засновником Суду є Торгово-промислова палата України.

Постійно діючий третейський суд не має статусу юридичної особи.

Постійно діючий третейський суд має печатку із своїм найменуванням українською мовою та стилізованим зображенням атрибутів - сови і терезів, зразок яких затверджується Президією Постійно діючого третейського суду.

1.2. Постійно діючий третейський суд провадить свою діяльність відповідно до Закону України «Про третейські суди», цього Положення та Регламенту постійно діючого третейського суду.

Зміни до цього Положення, Регламенту та Списку суддів постійно діючого третейського суду вносяться Президією Торгово-промислової палати України, і набувають чинності негайно після затвердження.

Це Положення, Регламент, Положення про витрати, пов'язані з вирішенням спору
у Постійно діючому третейському суді, Список третейських суддів оприлюднюються на інформаційному інтернет-сайті, що висвітлює роботу Суду.

1.3. Діяльність Постійно діючого третейського суду не є підприємницькою діяльністю.

1.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Постійно діючого третейського суду здійснюється його засновником.

1.5. Місцезнаходженням Постійно діючого третейського суду є Україна, 01601, МСП, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.

      2. Завдання і принципи організації та діяльності Постійно діючого третейського суду

2.1. Завданням Постійно діючого третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

2.2. Постійно діючий третейський суд утворено і його діяльність ґрунтується на принципах:

  1) законності;

  2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки закону;

  3) рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;

  4) змагальності сторін третейського розгляду та свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

  5) всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів;

  6) обов'язковості для сторін рішень третейського суду;

  7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;

  8) арбітрування;

  9) самоврядування третейських суддів.

       3. Підвідомчість Постійно діючого третейського суду

3.1. На розгляд до Постійно діючого третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди» та іншими законодавчими актами.

3.2. Спір може бути переданий на розгляд до Постійно діючого третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України «Про третейські суди».

3.3. На розгляд до Постійно діючого третейського суду спір може бути переданий до ухвалення судом загальної юрисдикції рішення у спорі між тими самими сторонами, з того самого предмета і з тих самих підстав.

       4. Організація Постійно діючого третейського суду

4.1. Постійно діючий третейський суд очолює голова, якого призначає на посаду Президія Торгово-промислової палати України строком на п'ять років з числа осіб, включених до Списку третейських суддів Постійно діючого третейського суду (далі - Список третейських суддів).

Голова Постійно діючого третейського суду організовує його діяльність, здійснює функції, передбачені цим Положенням та Регламентом Постійно діючого третейського суду, представляє Суд без спеціального доручення у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її кордоном.

Голова Постійно діючого третейського суду видає розпорядження з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Голова Постійно діючого третейського суду має двох заступників, яких призначає Президія Торгово-промислової палати України строком на п'ять років за поданням голови Суду. Заступники голови Постійно діючого третейського суду призначаються з числа осіб, включених до Списку третейських суддів.

Функції заступників голови Постійно діючого третейського суду визначаються його головою та Регламентом Постійно діючого третейського суду.

У разі відсутності голови Постійно діючого третейського суду його функції здійснює один із заступників відповідно до розпорядження голови.

4.3. Функції з організаційного забезпечення діяльності Постійно діючого третейського суду, а також діловодство здійснює відповідальний секретар, якого призначає Президент Торгово-промислової палати України за поданням голови Суду. Відповідальним секретарем може бути призначена особа, яка має вищу або неповну вищу юридичну освіту.

Відповідальний секретар здійснює функції, передбачені цим Положенням та Регламентом Постійно діючого третейського суду. У своїй роботі відповідальний секретар підпорядковується голові Суду.

Листування Постійно діючого третейського суду із сторонами у справі здійснюється виключно через відповідального секретаря.

4.4. Для здійснення функцій, передбачених Регламентом Постійно діючого третейського суду та цим Положенням, аналізу та узагальнення практики третейського розгляду спорів, вирішення інших питань діяльності Постійно діючого третейського суду утворюється Президія.

До складу Президії входять за посадою голова Постійно діючого третейського суду, два його заступники, а також два члени, яких призначає Президія Торгово-промислової палати України з числа осіб, включених до Списку третейських суддів.

Головою Президії є голова Постійно діючого третейського суду.

Засідання Президії Постійно діючого третейського суду є правомочним, якщо у ньому беруть участь три члени Президії. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Президії.

Рішення Президії Постійно діючого третейського суду оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем Президії. Функції секретаря Президії виконує відповідальний секретар Суду.

Члени Президії Постійно діючого третейського суду зобов'язані утримуватися від участі в обговоренні та ухваленні Президією рішень з питань, що стосуються третейських розглядів, у яких вони беруть участь.

4.5. Третейськими суддями можуть бути особи, що включені до Списку третейських суддів, який формується та затверджується у порядку, визначеному цим Положенням.

Список третейських суддів має обов'язковий характер.

4.6. Список третейських суддів затверджує Президія Торгово-промислової палати України за поданням голови Постійно діючого третейського суду і діє до затвердження нового Списку третейських суддів.

Список третейських суддів формується на підставі поданих кандидатами заяв-анкет за формою, що затверджується головоюПостійно діючого третейського суду. У списку зазначаються прізвище, ім'я та по батькові третейського судді, дата його народження, освіта, спеціальність, останнє місце роботи і посада, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю, постійне місце проживання (населений пункт, область).

4.7. До Списку третейських суддів не можуть бути включені:

  1) особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;

  2) особи, які мають судимість;

  3) особи, які визнані в судовому порядку недієздатними;

  4) особи, які є суддями судів загальної юрисдикції, спеціалізованих судів або Конституційного Суду України.

4.8. Особа може бути виключена зі Списку третейських суддів за рішенням Президії Торгово-промислової палати України у таких випадках:

  1) за письмовою заявою особи у разі неможливості виконання повноважень третейського судді за станом здоров'я чи з інших причин;

  2) у разі систематичного невиконання або неналежного виконання повноважень третейського судді без поважних причин, втрати зв’язку з Постійно діючим третейським судом, або не участі у розгляді третейських справ тривалий час;

  3) у разі розголошення конфіденційної інформації щодо спорів, які розглядаються у Постійно діючому третейському суді;

  4) у разі порушення вимог щодо несумісності;

  5) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї;

  6) у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання її обмежено дієздатною чи недієздатною;

  7) у разі її смерті, визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою рішенням суду, що набрало законної сили.

Рішення про виключення особи із Списку третейських суддів приймається за поданням голови Постійно діючого третейського суду.

       5. Самоврядування третейських суддів

5.1. Органом самоврядування третейських суддів Постійно діючого третейського суду є збори третейських суддів, які мають за мету представництво та захист інтересів третейських суддів.

5.2. До компетенції зборів третейських суддів належить:

  1) обговорення питань щодо практики розгляду спорів третейськими судами та застосування законодавства, обмін досвідом розгляду спорів;

  2) обговорення пропозицій щодо удосконалення та розвитку законодавства про третейські суди;

  3) обрання делегатів для участі у заходах, здійснюваних в рамках самоврядування третейських суддів;

  4) вирішення інших питань діяльності Постійно діючого третейського суду та третейського розгляду спорів.

5.3. Збори третейських суддів скликаються в міру необхідності.

Рішення про скликання зборів третейських суддів приймається Президією Постійно діючого третейського суду з власної ініціативи або на вимогу не менш як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.

Головою зборів третейських суддів є голова Постійно діючого третейського суду.

5.4. Порядок денний зборів третейських суддів визначає Президія Постійно діючого третейського суду.

До порядку денного включаються також питання, пропозиції щодо яких підтримали не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.

5.5. Збори третейських суддів є правоможними, якщо у них беруть участь не менше як 2/3 від загальної кількості третейських суддів.

Хід зборів фіксується у протоколі, який ведеться секретарем зборів. Секретар зборів обирається шляхом відкритого голосування з числа третейських суддів, що беруть участь у зборах.

5.6. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість із третейських суддів, присутніх на зборах.

Рішення оформляються протоколом, який підписує голова та секретар зборів.

       6. Підстави та порядок припинення діяльності

6.1. Діяльність Постійно діючого третейського суду припиняється на підставі рішення Президії Торгово-промислової палати України про ліквідацію Постійно діючого третейського суду.

6.2. Діяльність Постійно діючого третейського суду може бути припинена за рішенням суду з підстав та у випадках, передбачених законом.

6.3. Порядок припинення діяльності Постійно діючого третейського суду визначається засновником.

 

 

 

Медіа Партнери