м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Постійно діючий третейський суд

Загальні відомості

Положення про Третейський суд

Регламент Третейського суду

Вартість вирішення спорів

Рекомендоване Третейське застереження

Третейські судді

Контакти


Постійно діючий третейський суд при Торгово-промисловій палаті України (далі - Постійно діючий третейський суд) утворено рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 22 вересня 2004 року № 52 (1) на підставі  Закону України «Про третейські суди» і зареєстровано Міністерством юстиції України 8 листопада 2004 року.

Постійно діючий третейський суд є недержавною незалежною постійно діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Постійно діючий третейський суд не має статусу юридичної особи.


Завданням Постійно діючого третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Постійно діючий третейський суд провадить свою діяльність відповідно до  Закону України «Про третейські суди» та  Положення про Постійно діючий третейський суд, затвердженого Президією Торгово-промислової палати України.

Порядок та правила вирішення спорів у Постійно діючому третейському суді визначаються його  Регламентом, затвердженим Президією Торгово-промислової палати України.


Основні переваги розгляду спору у Постійно діючому третейському суді:

 • оперативність та швидкість, відсутність бюрократичних та корупційних проявів;
 • конфіденційність третейського розгляду;
 • право сторін призначати третейських суддів та визначати місце третейського розгляду;
 • незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
 • остаточний характер рішення та можливість оскарження цього рішення лише з процесуальних підстав, передбачених Законом України «Про третейські суди»;
 • негайне набрання чинності рішенням;
 • можливість примусового виконання рішення;
 • мінімізація витрат на третейський розгляд.

Компетенція Третейського суду при ТПП України

На розгляд до Постійно діючого третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених  Законом України «Про третейські суди» та іншими законодавчими актами.

Не можуть передаватися на розгляд Постійно діючого третейського суду:

 • справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
 • справи, пов'язані з державною таємницею;
 • справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справи, однією із сторін яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справи у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасником (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справи, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Підстави для звернення до Постійно діючого третейського суду

Постійно діючий третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності між сторонами письмової третейської угоди про передачу всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин, незалежно від того, носять вони договірний характер чи ні.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження у договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода повинна відповідати вимогам Закону України «Про третейські суди».

Для включення до договорів (контрактів) рекомендується третейське застереження такого змісту:

"Будь-який спір, що виникає з цього договору (контракту) або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України.

Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України."


Порядок відкриття третейського провадження, формування третейського суду та третейського розгляду визначається  Регламентом Постійно діючого третейського судуСтрок третейського розгляду не може перевищувати 60 календарних днів з дня формування третейського суду.


Склад та розмір витрат, пов'язаних з третейським розглядом, порядок їх сплати і розподілу між сторонами визначається  Положенням про витрати, пов'язані з третейським розглядом у Постійно діючому третейському суді, яке є невід'ємною частиною Регламенту.


Обов'язковість рішення Постійно діючого третейського суду

Рішення Постійно діючого третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених статтею 51 Закону України «Про третейські суди».

Рішення підлягає добровільному виконанню зобов'язаною стороною в установлений рішенням строк без будь-яких зволікань чи застережень. Якщо строк виконання у рішенні не установлений, рішення підлягає негайному виконанню. У разі відмови від добровільного виконання рішення воно підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому Законом України «Про виконавче провадження». Порядок видачі виконавчого документа та порядок примусового виконання рішення третейського суду визначається законом.


Організація Постійно діючого третейського суду

Постійно діючий третейський суд очолює голова.

Голова Постійно діючого третейського суду має двох заступників.

Функції з організаційного забезпечення діяльності Постійно діючого третейського суду, а також діловодство здійснює відповідальний секретар.

У Постійно діючому третейському суді діє Президія у складі голови Постійно діючого третейського суду, двох його заступників та двох членів. Головою Президії є голова Постійно діючого третейського суду.

Третейський розгляд справи здійснюється третейськими суддями, які призначаються сторонами або Головою Постійно діючого третейського суду з числа осіб, включених до списку третейських суддів. Нині цей список налічує 92 особи - визнаних фахівців у різних галузях права, юристів-вчених і юристів-практиків, значна частина яких мають наукові ступені та досвід третейського розв'язання спорів.


 

Медіа Партнери